Študijná literatúra

V tejto časti je zobrazená študijná literatúra pre predmety: MATEMATIKA, GEOMETRIA, INFORMATIKA, FINANČNÁ MATEMATIKA, OPERAČNÁ ANALÝZA.

MATEMATIKA

durica matematika Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Autori: Patrik Böhm a kolektív

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2019, ISBN 978-80-554-1612-0.

Predkladaná zbierka úloh z matematiky nadväzuje na učebnice Matematika 1 a 2. Snahou autorov bolo, aby mali študenti možnosť precvičiť si pri domácej príprave učivo na dostatočnom počte prístupných úloh, ľahších i náročnejších. Zbierka preto obsahuje na začiatku každej kapitoly väčšie množstvo jednoduchých úloh, neskôr štandardné úlohy a v závere náročnejšie úlohy, pričom najnáročnejšie sú označené hviezdičkou.


   zb

Zbierka príkladov a úloh z matematiky pre prijímacie skúšky na vysoké školy

Autori: Mgr. Patrik Böhm, PhD., RNDr. Oľga Blažeková, PhD., Mgr. Gabriela Böhmová, PhD., Mgr. Janka Gazdíková, PhD., RNDr. Milan Stacho, PhD., RNDr. Mária Vojteková, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2017

Predkladaná Zbierka úloh z matematiky pre prijímacie skúšky vznikla s cieľom prispieť k dobrej príprave uchádzačov o štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Zbierka obsahuje takmer 2000 príkladov rôznej obťažnosti. Nájdete tu aj testy z prijímacích pohovorov, takže máte možnosť sa otestovať a zdokonaliť. Prácu vám uľahčí stručný prehľad najpoužívanejších poučiek na začiatku kapitol.

m1 

Matematika 1

Autori: doc.RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Mgr. Patrik Böhm, PhD., Mgr. Danuše Guttenová, PhD., doc.RNDr.Pavel Novotný, CSc., RNDr. Milan Stacho, PhD., RNDr. Mária Vojteková, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2015, ISBN 978-80-554-0549-0.

V roku 2005 boli na katedre KMAHI vydané skriptá Matematika 1 a 2, ktoré sa neskôr dočkali spolu 15 prepracovaných vydaní a ich celkový náklad presiahol 10 000 kusov. Zároveň bola vydaná aj Zbierka úloh, ktorej celkový náklad od jej vzniku v roku 2005 bol 4 600 kusov.

Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom 1. ročníka fakulty PEDAS ŽU v dennej aj externej forme štúdia, ale určite bude dobrým pomocníkom aj pre štúdium základného kurzu matematiky na ktorejkoľvek technickej univerzite.

Prvá časť učebnice obsahuje základné učivo z oblasti logiky, množín, reálnych a komplexných čísel a algebraických štruktúr. V druhej časti sa venujeme lineárnej algebre. V tretej časti sa čitateľ oboznámi s postupnosťami a v štvrtej s diferenciálnym počtom jednej premennej. Záverečná časť je venovaná neurčitému integrálmu.

 m2

Matematika 2

Autori: doc.RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Mgr. Patrik Böhm, PhD., Mgr. Danuše Guttenová, PhD., doc.RNDr.Pavel Novotný, CSc., RNDr. Milan Stacho, PhD., RNDr. Mária Vojteková, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2015, ISBN 978-80-554-0549-0.

Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom 1. ročníka fakulty PEDAS ŽU v dennej aj externej forme štúdia, ale určite bude dobrým pomocníkom aj pre štúdium základného kurzu matematiky na ktorejkoľvek technickej univerzite.

Učebný text je pokračovaním učebnice Matematika 1. V prvej časti sa čitateľ oboznámi s určitými integrálmi a ich aplikáciami. Ďalšia kapitola je venovaná diferenciálnemu počtu funkcií viac premenných. V nasledujúcich dvoch kapitolách sa venujeme číselným a mocninovým radom. Posledná kapitola obsahuje základné učivo o diferenciálnych rovniciach 1. a 2. rádu.

 m3

Zbierka úloh z matematiky pre Fakultu PEDaS [6. prepracované vydanie]

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., RNDr. Danuše Guttenová, PhD., Doc. Pavel Novotný, CSc., RNDr. Milan Stacho, PhD., RNDr. Mária Vojteková, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2013, ISBN 978-80-554-0732-6.

Po roku 2000 sa začal výraznejšie prejavovať nedostatok vhodných zbierok úloh a príkladov. Dôvodov bolo viacero. Predovšetkým zbierky Eliáš-Horvát-Kajan-Šulka sa prestali vydávať a vzhľadom na výrazný ústup matematiky na základných aj stredných školách, ale aj na technických univerzitách, mali už príliš široký záber. Kvalitné ruské zbierky sa stali tiež menej dostupnými, výrazne zdraželi a znalsoť ruského jazyka sa u mladých stala takmer zanedbateľnou. A pokiaľ ide o zbierky v angličtine, sú mimoriadne drahé a ich vhodnosť pre naše technické univerzity je diskutabilná. Preto sme v roku 2005 vydali Zbierku príkladov, ktorá sa v ďalších vydaniach v rokoch 2007, 2008, 2010 a 2011 postupne vylepšovala. Po výraznom prepracovaní a doplnení obsahu ju teraz vydávame v novej forme. Na základe doterajších skúseností sme presvedčení, že bude dobrou pomôckou každému študentovi pri praktickom overení svojich vedomostí.

 m4

Krátky kurz teórie pravdepodobnosti s aplikačnými príkladmi a úlohami.

Autori: doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc., doc.  RNDr Pavel Novotný, CSc., RNDr. Milan Stacho, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2012, ISBN 978-80-554-0549-0.

V roku 1999 vznikli skriptá "Krátky kurz teórie pravdepodobnosti s aplikačnými príkladmi", ktoré boli v rokoch 2001, 2006 a 2009 prepracované a v nemalých nákladoch znovu vydané. Na odporúčanie recenzentov teraz vydávame tento text ako vysokoškolskú učebnicu. Mohla by poslúžiť aj pre študentov iných univerzít najmä (ale nie len) technického zamerania. Už názov učebnice naznačuje, že teória je napísaná tak, aby sa študent mohol čo najskôr dostať k výpočtu príkladov, teda aby sa k aplikáciám nemusel obťažne prepracovávať od pojmov síce matematicky presných, ale zároveň aj veľmi abstraktných. Poznamenávame, že žiak, ktorý je menej zbehlý v kombinatorickom uvažovaní, by mal obzvlášť veľkú pozornosť venovať úvodnej kapitole - Minimum z kombinatoriky.

 m5

Zbierka úloh z matematiky pre prijímacie skúšky

Autori: doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. a kolektív pracovníkov Katedry KMaHI

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2012, ISBN 978-80-554-0473-8.

Predkladaná Zbierka úloh z matematiky pre prijímacie skúšky vznikla s cieľom prispieť k dobrej príprave uchádzačov o štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Zbierka obsahuje takmer 2000 príkladov rôznej obťažnosti. Nájdete tu aj 9 testov z prijímacích pohovorov z rokov 2005 - 2011, takže máte možnosť sa otestovať a zdokonaliť. Prácu vám uľahčí stručný prehľad najpoužívanejších poučiek na začiatku kapitol.

 m6

Matematika 1 pre Fakultu PEDaS [6. vydanie]

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., RNDr. Danuše Guttenová, Doc. Pavel Novotný, CSc., RNDr. Milan Stacho, RNDr. Mária Vojteková

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2012, ISBN 978-80-554-0489-9.

Učebný text je určený predovšetkým študentom prvého ročníka FPEDaS ŽU v Žiline. Prvá časť skrípt obsahuje učivo z lineárnej algebry (matice, determinanty, systémy lineárnych rovníc ...) a analytickej geometrie (skalárny, vektorový a zmiešaný súčin, transformácie v E3. V druhej časti sa čitateľ oboznámi s postupnosťami (základné vlastnosti, limita, eulerovo číslo) a diferenciálnym počtom jednej i viac premenných (limita a spojitosť funkcie, derivácia, priebeh funkcie). Záverečná časť je venovaná neurčitým integrálom (primitívna funkcia, základné metódy integrovania).

 m7

Matematika 2 pre Fakultu PEDaS [4. prepracované vydanie]

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., RNDr. Danuše Guttenová, Doc. Pavel Novotný, CSc., RNDr. Milan Stacho, RNDr. Mária Vojteková

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2011, ISBN 978-80-554-0390-8.

Učebný text je pokračovaním skrípt Matematika 1. V prvej časti sa čitateľ oboznámi s určitými integrálomi (Riemannova definícia, Leibnizov-Newtonov vzorec, aplikácie, nevlastné integrály) a ich aplikáciami. Ďalšia kapitola je venovaná diferenciálnemu počtu funkcií viac premenných. V nasledujúcich dvoch kapitolách sa venujeme číselným a mocninovým radom. Posledná kapitola obsahuje základné učivo o diferenciálnych rovniciach.

 m8

Zbierka úloh z matematiky pre Fakultu PEDaS [5. prepracované vydanie]

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., RNDr. Danuše Guttenová, Doc. Pavel Novotný, CSc., RNDr. Milan Stacho, RNDr. Mária Vojteková

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2011, ISBN 978-80-554-0382-3.

Zbierka príkladov slúži na overenie toho, či získané teoretické vedomosti zo skrípt Matematika 1 a Matematika 2 postačujú k riešeniu praktických úloh. Ako je obvyklé, chyby nerobí len ten, kto nič nerobí. Takže v zbierke príkladov sa tiež chyby nájdu. S radosťou uvítame všetky pripomienky, ktoré by prispeli k ich odstráneniu a k zlepšeniu textu pre prípad ďalšieho vydania. Tu môžete nájsť errata k prvému vydaniu.

 m9

Krátky kurz teórie pravdepodobnost s aplikačnými príkladmi [4. prepracované vydanie]

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc., RNDr. Pavel Novotný, CSc, RNDr. Milan Stacho.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2009, ISBN 978-80-554-0000-6

Učebný text je určený študentom, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi teórie pravdepodobnosti. Okrem teoretickej časti skriptá obsahujú aj veľké množstvo riešených a neriešených úloh. Po úvodnej kapitole, ktorá čitateľa oboznámi so základnými pojmami, sa ďalšie štyri kapitoly venujú podmienenej pravdepodobnosti, náhodným premenným (aj viacrozmerným) a číselným charakteristikám. Nasledujúce kapitoly sú venované regresii a charakteristickej funkcii. V záverečných dvoch kapitolách sú preberané limitné vety a zákony veľkých čísel.

 m10

Matematika 1 (2. rozšírené a doplnené vydanie)

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc., RNDr. Pavel Novotný, CSc.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2000, ISBN 80-7100-773-0.

Učebný text je určený predovšetkým študentom prvého ročníka FPEDaS ŽU v Žiline. Prvá časť skrípt obsahuje učivo z lineárnej algebry (matice, determinanty, systémy lineárnych rovníc ...) a analytickej geometrie (skalárny, vektorový a zmiešaný súčin, transformácie v E3, základné útvary v E3). V druhej časti sa čitateľ oboznámi s postupnosťami (základné vlastnosti, limita, eulerovo číslo) a diferenciálnym počtom jednej i viac premenných (limita a spojitosť funkcie, derivácia, priebeh funkcie).

 m11

Matematika 2 (3. vydanie)

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc., RNDr. Pavel Novotný, CSc.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2001, ISBN 80-7100-815-X

Učebný text je pokračovaním skrípt Matematika 1. V prvej časti sa čitateľ oboznámi s neurčitým integrálom (primitívna funkcia, základné metódy integrovania), v druhej časti s určitým integrálom (Riemannova definícia, Leibnizov-Newtonov vzorec, aplikácie, nevlastné integrály). Tretia kapitola je venovaná viacrozmerným integrálom(definícia, transformácie, aplikácie) a posledná krivkovým integrálom (krivkové integrály prvého a druhého druhu, Greenova veta, potenciál).

 m12

Matematika 3

Autori: Doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc., RNDr. Pavel Novotný, CSc.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 1997, ISBN 80-7100-422-7

Učebný text je poslednou časťou trojdielneho súboru skrípt (Matematika 1, 2 a 3). Prvé dve časti sú venované číselným radom (konvergencia radu, kritériá konvergencie) a funkcionálnym radom (postupnosti a rady funkcií, mocninové rady, Fourierove rady). V ďalšej časti skrípt sa čitateľ oboznámi s diferenciálnymi rovnicami prvého rádu (so separovateľnými premennými, homogénne, lineárne, Bernoulliho, ...) i vyšších rádov (lineárne, Eulerove). Záverečná kapitola je venovaná lineárnym diferenciálnym systémom (homogénnym aj nehomogénnym).

GEOMETRIA

 geometria

Geometria

Autori: PhDr. Matej Kaštieľ, CSc., RNDr.Mária Vojteková, Mgr. Viera Čmelková

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS vydavateľstve v roku 2003, ISBN 80-8070-175-X.

Skriptá sú určené poslucháčom prvého ročníka dennej aj externej formy štúdia na fakulte PEDaS. Prvá časť skrípt je venovaná analytickej diferenciálnej geometrii - zobrazeniam v rovine a priestore, vlastnostiam kriviek, plôch a telies. V druhej časti sú prebraté základné polohové a metrické úlohy Mongeovho premietania a kolmej axonometrie.

INFORMATIKA

 informatika 2 šusteková

Informatika 2 - Základy počítačových sietí

Autor:  RNDr. Daniela Šusteková, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v roku 2017, ISBN 978-80-554-1382-2.

Počítačové siete sa v tejto dobe stali neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny obyvateľov našej planéty. Používanie počítačových sietí umožňuje veľmi rýchly prístup k aktuálnym údajom a informáciám spojený s minimálnym oneskorením a administratívou. Táto publikácia umožňuje nahliadnuť do problematiky počítačových sietí, ich rozdelenie, architektúru, vysvetľuje typy sietí. Jej v nej popísaný sieťový hardvér a sieťový softvér, umožňuje pochopiť komunikačné protokoly a štandardy. Publikácia je určená študentom fakulty PEDAS a tiež bežným používateľom počítačových sietí, ktorí sa potrebujú zorientovať v sieťovej terminológii a pochopiť fungovanie sietí, s ktorými prichádzajú do styku.

 

Computer Networks and the Internet

Author:  RNDr. Daniela Šusteková, PhD.

Publisher: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v roku 2015, ISBN 978-80-970419-8-4.

The publication provides insight into the issue of computer networks, their distribution, architecture, and explains the types of networks. It describes network hardware and network software, and facilitates understanding the communication protocols and standards. The section on the Internet describes the structure of the Internet, the communication protocols used and its most important and most-used features and capabilities.

The present book is intended for students of the PEDAS (The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, University of Žilina) who need to orientation in the network terminology, understand the functioning of networks.

 infCD1

Hardvér personálnych počítačov [elektronický zdroj]

Autori: Mgr. Bc. Peter Adamko, PhD., RNDr. Marta Knutelská, PhD., Ing. Michal Pavličko, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v roku 2014, ISBN 978-80-554-0890-3.

Táto vysokoškolská učebnica (na CD ROM) sa venuje hardvéru personálnych počítačov. Prvá kapitola stručne popisuje históriu vzniku počítačov, od počiatkov snáh o vytvorenie mechanických počítadiel až po nápad umožňujúci vznik moderného počítača. Druhá kapitola vysvetľuje základné pojmy a princípy práce počítača. V ďalších kapitolách sa učebnica podrobne venuje základnej doske, zaoberá sa činnosťou čipsetu, popisom a fungovaním jednotlivých zberníc a portov, procesoru, operačnej pamäti, sekundárnym pamätiam, problematike grafických kariet, zobrazovacím jednotkám, tlačiarňam a ostatným zariadeniam počítača.

 inf2 small

Informatika 2 [elektronický zdroj]

Autori: RNDr. Marta Knutelská, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v roku 2011, ISBN 978-80-554-0349-6.

Predkladané skriptá sú určené študentom všetkých študijných programov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline a majú slúžiť ako učebné materiály a zbierka riešených úloh pre predmet INFORMATIKA 2. Skriptá sú zamerané na stručný výklad a precvičovanie učiva v programe Microsoft Excel 2010. Určené sú pre mierne až stredne pokročilých užívateľov a sú vhodnou zbierkou úloh aj pre ostatných záujemcov o zvládnutie Excelu. Obsahom tejto elektronickej verzie je 13 súborov vo formáte zošita MS Excel, ktoré sú – podľa svojho názvu – zamerané na precvičenie príslušných príkazov a funkciíMS Excel a sú vzostupne usporiadané podľa odporúčaného – nie však nutného – poradia. Obsahujú zadania vzorových úloh z danej tematickej oblasti a niektoré riešenia. Súbory sú určené na využitie na praktické cvičenia na počítači, nie sú určené pre tlač na tlačiarni a nemajú upravený vzhľad stránok. V priečinku Pomocné súbory sú uložené súbory, potrebné ako zdroje dát na vyriešenie niektorých úloh resp. na podrobnejšie precvičenie učiva.

 3

Informatika pre manažérov - MS Word 2007 [elektronický zdroj]

Autori: Mgr. Bc. Peter Adamko, PhD., Ing. Michal Pavličko, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v roku 2011, ISBN 978-80-554-0401-1.

Skriptá sú primárne určené pre predmet Informatika pre manažérov A, ktorého náplňou je okrem iného aj oboznámenie sa s textovým procesorom MS Word z kancelárskeho balíka MS Office 2007 v slovenskej jazykovej mutácii.

Prvá kapitola stručne popisuje vývoj textových editorov. Druhá kapitola je venovaná oknu aplikácie a niektorým všeobecným vlastnostiam práce s týmto produktom. Tretia kapitola je venovaná základným úkonom slúžiacim na uľahčenie práce s MS Word 2007. Štvrtá kapitola stručne popisuje základnú prácu s formátom písma a odseku. Ďalšia kapitola sa zaoberá odrážkami, zoznamami a viacúrovňovým číslovaním. Šiesta kapitola venovaná práci so štýlmi.V úzkej nadväznosti pokračuje siedma kapitola opisom práce tvorby obsahov, zoznamov obrázkov, tabuliek, registrov atď. V nasledujúcich kapitolách sa nachádza popis práce s rozložením strany, zobrazením dokumentu, úpravou hlavičky a päty, vkladaním objektov ako obrázok, graf, tabuľka a pod. a ich úpravou. Hromadnej korešpondencii je venovaná jedenásta kapitola.Posledné dve kapitoly sú venované revízii a možnostiam automatizácie niektorých úkonov prostredníctvom makier a šablón.

 4a

Informatika pre manažérov - MS Access 2007 [elektronický zdroj]

Autori: Mgr. Bc. Peter Adamko, PhD., Ing. Michal Pavličko, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v roku 2011, 978-80-554-0402-8.

 4

Internet pre pokročilých

Autori: doc. Ing. Ján Zelem, CSc., Mgr. Bc. Peter Adamko, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v júli 2009, ISBN 978-80-554-0065-5.

Kniha je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola stručne popisuje udalosti týkajúce sa Internetu od jeho počiatkov až do dnešných dní so zameraním sa nie len na jeho fyzickú, ale aj organizačnú štruktúru, na vznik protokolov TCP/IP a udalostí s tým spojenými. Časť kapitoly je venovaná aj histórii Internetu v bývalom Československu a na Slovensku, kde bolo už v čase jeho pripojenia vytvorené široké odborné zázemie jeho budúcich používateľov. Veľa ľudí zo súčasnej populácie používa pojem Internet ako synonymum s pojmom Web. To že nejde o totožné pojmy je vysvetlené v závery kapitoly. Druhá kapitola je venovaná ďalšiemu fenoménu v Internete a to sieťam poskytujúcim služby pre prenos hlasu, videa, okamžitým správam, zdieľaniu súborov a „pracovného“ prostredia ako aj tzv. sieťam peer – to – peer, bez ktorých by si už napríklad fanúšikovia muziky vôbec nevedeli predstaviť svoj život. Okrem činnosti spomínaných sietí sú stručne popísané aj tu použité štandardy. Sieťové služby sú ilustrované na sieťovej službe Skype a Click to Meet. Tomu že Internet, ako všetko v živote, má ako svoje pozitíva, tak aj negatíva, je venovaná tretia kapitola. Píše sa tu o vírusoch, červoch, trojských koňoch, botnetoch, rootkitoch a ďalších nežiaducich softvéroch. Kapitola rozoberá aj nesoftvérové internetové hrozby ako sú napríklad sociálne inžinierstvo, phishing, pharming, scam, spam atď. Samozrejme, že proti nežiaducemu softvéru je vedený ostrý boj. Popisu rôznych spôsobov ochrany proti malware je venovaný záver tretej kapitoly. Problematike tvorby web stránok je venovaná štvrtá kapitola a piata kapitola.

 5

Počítačové siete a internet

Autori: RNDr. Daniela Šusteková, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v roku 2007, ISBN 978-80-8070-737-8.

Počítačové siete sa v tejto dobe stali neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny obyvateľov našej planéty. Používanie počítačových sietí umožňuje veľmi rýchly prístup k aktuálnym údajom a informáciám spojený s minimálnym oneskorením a administratívou. Táto kniha umožňuje nahliadnuť do problematiky počítačových sietí, ich rozdelenie, architektúru, vysvetľuje typy sietí. Jej v nej popísaný sieťový hardvér a sieťový softvér, umožňuje pochopiť komunikačné protokoly a štandardy. Kniha je určená bežným používateľom počítačových sietí, ktorí sa potrebujú zorientovať v sieťovej terminológii a pochopiť fungovanie sietí, s ktorými prichádzajú do styku.

 6

Informatika 2

Autori: Doc. Ing. Ján Zelem, CSc., Mgr. Bc. Peter Adamko

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v roku 2006, ISBN 80-8070-559-3.

Predkladané CD Informatika 2, môže slúžiť ako pomôcka pri laboratórnych cvičeniach v povinnom predmete Informatika 2 pre prvý ročník a to v dennom, ako aj v externom štúdiu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. V širšom ponímaní je možné CD využiť aj k samostatnému precvičovaniu učebnej látky z oblasti práce v prostredí MS Excel záujemcami z radov širokej verejnosti. MS Excel patrí medzi programové produkty, ktoré nazývame tabuľkový procesor (kalkulátor, spreadsheet). Je to aplikačný program určený na interaktívne výpočty v rámci užívateľom definovanej tabuľky. Kombinuje vlastnosti užívateľsky príjemného prostredia na návrh a tvorbu tabuliek a zároveň obsahuje sadu funkcií, ktoré sú schopné vykonávať elementárne, ale aj značne zložité štatistické a finančné výpočty.

 7

Základy hardvéru personálnych počítačov

Autori: doc. Ing. Ján Zelem, CSc., Mgr. Bc. Peter Adamko

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v roku 2006, ISBN 80-8070-472-4.

Fenoménom súčasnej doby je používanie výpočtovej a informačnej techniky skoro vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Vývoj v oblasti osobných počítačov (PC) prebieha tak prudko, že v priebehu asi 18 mesiacov už zhruba polovica informácií, týkajúcich sa jednotlivých stavebných prvkov výpočtových systémov, je morálne zastaraná. Napriek tomu základné princípy činnosti počítača ako celku ako aj jeho jednotlivých častí zostávajú v platnosti. Autori knihy si stanovili za cieľ podať základné informácie, vysvetliť základné pojmy a princípy využívané v oblasti PC ako aj popísať činnosť a technickú realizáciu jednotlivých stavebných prvkov, blokov, funkčných celkov až celých hardvérových zariadení. Po starostlivom prečítaní knihy, by mal čitateľ získať znalosti, ktoré mu umožnia sa orientovať v základných pojmoch a princípoch činnosti zariadení používaných v oblasti PC. Tak isto by mal čitateľ získať prehľad o súčasne používaných technológiách tak, aby dokázal pochopiť rozdielne prístupy výrobcov PC a po prípadnom ďalšom štúdiu aj princípy budúcich technológií, ktoré sa budú v PC používať.

FINANČNÁ MATEMATIKA

  finmat Zbierka úloh z Finančnej a poistnej matematiky, 4. doplnené vydanie

Autori: Mgr. Danuše Guttenová,PhD., RNDr. Mária Vojteková, PhD.

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v roku 2015

Doplnené a aktualizované vydanie zbierky riešených a neriešených príkladov je študijnou literatúrou, ktorá je odporúčaná študentom Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pre zvládnutie predmetu Finančná a poistná matematika. Obsahuje úlohy zamerané na problematiku úrokovania, sporenia, rent, umorovania dlhov, obchodovania s cennými papiermi a teórie portfólia. Posledná kapitola je venovaná výpočtom týkajúcim sa životného poistenia.

OPERAČNÁ ANALÝZA

OpA

Operačná analýza

Autori: RNDr. Oľga Blažeková, PhD., RNDr. Milan Stacho, PhD., RNDr. Mária Vojteková, PhD.,

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2019

Učebnica Operačná analýza je určená študentom Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ako učebná pomôcka na štúdium základov lineárneho programovania, teórie grafov, teórie hromadnej obsluhy, teórie zásob a teórie obnovy. Okrem stručného  zhrnutia teoretických poznatkov je v nej dôraz kladený na vysvetlenie postupov riešenia príkladov prístupným spôsobom a množstvo rozmanitých neriešených úloh.

  opan

Zbierka úloh z operačnej analýzy, druhé prepracované vydanie.

Autori: RNDr. Oľga Blažeková, PhD., RNDr. Milan Stacho, PhD., RNDr. Mária Vojteková, PhD.,

Vydala: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS-vydavateľstve ŽU v roku 2015

Predkladané druhé vydanie zbierky riešených a neriešených úloh z operačnej analýzy obsahuje úlohy na testovanie štatistických hypotéz, z lineárneho programovania, teórie grafov, teórie hromadnej obsluhy, teórie obnovy a teórie zásob. Oproti prvému vydaniu je rozšírené o kapitolu celočíselného programovania, doplnené ďalšími riešenými príkladmi a neriešenými úlohami. Zbierka je určená študentom FPEDAS ako učebná pomôcka na predmety Teória grafov, Lineárne programovanie, Operačná analýza 1, Operačná analýza 2 a Teória hromadnej obsluhy.

Zatvoriť