Profil katedry

Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, je katedrou, ktorá zabezpečuje výučbu matematických a informatických predmetov v rámci všetkých študijných programov FPEDAS a v rámci vybraných študijných programoch ostatných fakúlt a ústavov Žilinskej univerzity v Žiline.

Katedru tvoria dve oddelenia:

  • Oddelenie aplikovanej matematiky,
  • Oddelenie počítačových a grafických systémov.

Na katedre pôsobia pedagógovia, ktorý zabezpečujú výučbu aj v cudzích jazykoch pre zahraničných študentov v rámci projektov ERASMUS a CEEPUS. Katedra takisto zabezpečuje aj kurzy vybraných častí matematiky, zameraných na doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí.

Vedecko-výskumná činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce katedry. Pracovníci Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky sú zapojení  do riešenia inštitucionálnych projektov, projektov grantových agentúr VEGA, KEGA.  Výsledky riešenia sú uplatňované v publikačnej činnosti vo forme monografií, vysokoškolských učebníc a učebných textov.

 

Zatvoriť